Corona-ouderschapsverlof

Situering

Vanaf 1 mei tot (voorlopig) 30 juni 2020 kunnen ouders een bijzonder deeltijds ouderschapsverlof opnemen. Dit verlof werd in het leven geroepen om de combinatie gezin en arbeid te verlichten tijdens de corona-crisis. Het geldt zowel voor ouders die telewerken als voor ouders die buitenshuis gaan werken. Het is een extra ouderschapsverlof voor die ouders die in aanmerking komen voor gewoon ouderschapsverlof.

Doelgroep

Het corona-ouderschapsverlof geldt voor ouders met minstens één kind jonger dan 12 jaar of met een kind met een handicap tot 21 jaar. Die laatste leeftijdsgrens geldt niet als het gaat om een persoon die opvangen wordt door zijn ouders daar waar deze normaliter een beroep doet op een ambulante of residentiële voorziening.

Ook pleegouders – zij maken geen aanspraak op gewoon ouderschapsverlof - komen in aanmerking voor het corona-ouderschapsverlof.

De mogelijkheid om corona-ouderschapsverlof aan te vragen geldt voor:

Enkel deeltijds verlof

Het corona-ouderschapsverlof kan enkel deeltijds worden opgenomen.
Wie voltijds of minstens 75% werkt, kan het verlof halftijds opnemen. Wie voltijds werkt kan ook kiezen om 4/5 te werken.
Het is dus niet mogelijk om de arbeidsbetrekking voltijds of voor 1/10 te onderbreken.
Het corona-ouderschapsverlof kan worden opgenomen in één keer tot het einde van de maatregel of in één of meerdere weken of maanden, die al dan niet bij elkaar aansluiten.

Géén recht

Het corona-ouderschapsverlof is géén recht, maar een gunst voor medewerkers: de werkgever moet akkoord gaan met de opname van het corona-ouderschapsverlof en met de vorm waarin het wordt opgenomen. Daar staat tegenover dat de werkgever een medewerker niet kan verplichten om ouderschapsverlof op te nemen.

Aanvraag

Een medewerker moet zijn werkgever minstens drie dagen op voorhand (schriftelijk) inlichten. De werkgever moet binnen een termijn van maximaal drie werkdagen na de aanvraag en in elk geval ten laatste voor de aanvang van het verlof kennis geven van zijn akkoord of weigering. In onderling overleg kunnen kortere termijnen worden gehanteerd.
Klik hier voor meer info.
Ouders die zelfstandige zijn dienen hun aanvraag in bij hun sociaal verzekeringsfonds. Voor meer info kunnen zij terecht bij het callcenter van de RSVZ (gratis nummer 0800 12 018).

Het verlof kan met terugwerkende kracht ingaan vanaf 1 mei.

Ander verlof ‘on hold’ laten zetten

Als een werknemer in het kader van het gewone ouderschapsverlof al 1/2de of 1/5de van zijn arbeidstijd heeft verminderd, kan hij, met het akkoord van de werkgever, dit omzetten in corona-ouderschapsverlof (met dezelfde breuk van gedeeltelijke onderbreking). Als het gewone ouderschapsverlof een voorziene duurtijd heeft tot na de datum waarop het corona-ouderschapsverlof ophoudt, dan herneemt het gewone ouderschapsverlof vanaf de dag volgend op de dag waarop het corona-ouderschapsverlof ophoudt te bestaan tot de oorspronkelijk voorziene einddatum.

Als een werknemer in het kader van het gewone ouderschapsverlof zijn prestaties al volledig heeft geschorst of zijn arbeidsprestaties met 1/10 heeft verminderd in het kader van het gewone ouderschapsverlof, kan hij, met het akkoord van de werkgever, het gewone ouderschapsverlof schorsen om corona-ouderschapsverlof op te nemen (vermindering met ½ of met 1/5).

Bovendien kan een werknemer die zijn arbeidsprestaties volledig heeft geschorst of heeft verminderd in het kader van thematisch verlof (ander dan gewoon ouderschapsverlof) of tijdskrediet, met het akkoord van zijn werkgever, het thematisch verlof of tijdskrediet schorsen om corona-ouderschapsverlof op te nemen.

De periode waarin het gewone ouderschapsverlof wordt omgezet in een corona-ouderschapsverlof wordt niet aangerekend voor de maximale duur van het gewone ouderschapsverlof waarop de werknemer recht heeft.
Hetzelfde geldt voor de periode waarin het thematisch verlof of het tijdskrediet wordt geschorst om het corona-ouderschapsverlof te kunnen genieten.
In beide gevallen kan de resterende duur op een later tijdstip worden opgenomen, ook als deze resterende duur niet voldoet aan de minimale duur van het verlof.

Onderbrekingsuitkering

De onderbrekingsvergoeding bij het corona-ouderschapsverlof ligt 25% hoger dan die voor het gewone ouderschapsverlof. Voor de bedragen klik hier.
Werknemers vragen de onderbrekingsuitkering bij de RVA aan ten laatste twee maanden na de aanvang van het corona-ouderschapsverlof.

Over

De Gids voor Gezinnen is een initiatief van het kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen van de Odisee-hogeschool. De ondersteuning van gezinnen en hoe we die kunnen verbeteren, staat centraal in al onze projecten. Met de Gids voor Gezinnen bereiken we een breed publiek met begrijpelijke informatie over diensten, rechten en plichten, en wetgeving over en voor gezinnen.

Contact

Kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen
Huart Hamoirlaan 136, 1030 Brussel
02/240.68.40

kenniscentrum.hig@odisee.be www.hig.be www.odisee.be

© 2016 Gids voor Gezinnen